Zorunlu Sigortalar Garanti Fonu'nun Kuruluş Amacı

Yaralanan ve/veya ölen şahısların kendilerine veya yakınlarına ve/veya mallarına yapılan zararlara, değiştirilmiş şekliyle 21/74 sayılı Motorlu Araçlar Yol Trafik Yasası'na uygun olarak tazminat ödemek.

Zorunlu Sigortalar Garanti Fonu'nda oluşacak miktarları Bakanlığın uygun göreceği ve Fonun kuruluş amaçlarına uygun olarak gelir getirecek şekilde yönlendirmek.

Fonun İşleyişi

Zorunlu Sigortalar nedeni ile sigorta şirketleri tarafından tahsil edilen net prim tutarının % 3'ü primlerin tahakkukunu izleyen ayın yirmisine kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda Bakanlık adına açtırılan hesaba yatırılacaktır.

Müteakip ayın yirmisine kadar ilgili hesaba yatırılmayan miktarlar için ilk ay % 10, müteakip her ay için % 3 gecikme cezası uygulanır. Tahsil edilen cezalar da Fona yatırılır.

Yönetim Kurulu'nun Oluşumu, Çalışma, Usul ve Esasları
  1. Zorunlu Sigortalar Garanti Fonu Yönetim Kurulu Bakanlar Kurulu'nca atanan 5 üyeden oluşur.
  2. Yönetim Kurulu'nun Çalışma Usul ve Esaslarını gösteren Yönetmelik, Yönetim Kurulu'nca hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girer.
2023'nin İstatistikleri

54

Görüşülen
Dosya Adeti

47

Onaylanan
Dosya Adeti

7

Red Edilen
Dosya Adeti

Fon'dan Yapılacak Ödemeler

Zorunlu Sigortalar Garanti Fonu'ndan aşağıda belirtilen hallerin mevcudiyetinin yetkili makamlardan tevsik edilmesi durumunda aşağıdaki kişilere ödeme yapılabilir.

  1. Sigortasız bir motorlu taşıtın yol üzerinde kullanılması sonucu veya nedeniyle herhangi bir kişinin ölmesi halinde doğacak herhangi bir yükümlülük için, Haksız Fiiler Yasası'nın 58. maddesi tahtında dava hakkına sahip kişilere, yaralanması halinde kendisine veya usulüne uygun atanan vekiline,
  2. Tespit edilemeyen bir motorlu taşıtın yol üzerinde kullanılması sonucu veya nedeniyle herhangi bir kişinin ölmesi halinde doğacak herhangi bir yükümlülük için, Haksız Fiiler Yasası'nın 58. maddesi tahtında dava hakkına sahip kişilere, yaralanması halinde kendisine veya usulüne uygun atanan vekiline ve/veya malına yapılan zararlar mal sahibine veya usulüne uygun atanan vekiline,
  3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde zorunlu sigorta cinsinden sigortalı bir motorlu taşıt ile, bu motorlu taşıtı kullanabilmesi için gerekli sürüş ruhsatı olmayan bir sürücünün, motorlu taşıtın yol üzerinde kullanılması sonucu veya nedeniyle herhangi bir kişinin ölmesi halinde doğacak herhangi bir yükümlülük için, Haksız Fiiler Yasası'nın 58. maddesi tahtında dava hakkına sahip kişilere, yaralanması halinde kendisine veya usulüne uygun atanan vekiline ve/veya malına yapılan zararlar mal sahibine veya usulüne uygun atanan vekiline,
  4. Mal zararları kapsamında yapılacak ödemeler, Beş Yüz Bin Türk Lirası (500,000 TL)'na kadar sınırlı olacaktır.
  5. Bu kapsamda yapılacak tüm ödemeler cemile mahiyetindedir.
  6. Fondan ödeme yapılabilmesi için yapılacak başvuruların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Barosuna kayıtlı herhangi bir avukat tarafından yapılması zorunludur.
  7. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Zorunlu Sigortalar cinsinden bir araç sigortası bulunmayan veya böyle bir aracı kullanabilmesi için gerekli sürüş ruhsatı olmayan bir sürücünün, herhangi bir kişiye vermiş olduğu bedensel yaralanmalar veya ölüm veya herhangi bir kişinin malına vermiş olduğu zararlar, zarar veren kişi veya kişilerin saptanması halinde, Zorunlu Sigortalar Garanti Fonu Yönetim Kurulu, zarar görenlere ödediği tazminat miktarlarını, kazaya sebebiyet verenlere yasal faizleri ile birlikte rücu eder. Bu gibi rücu davalarında Lefkoşa Kaza Mahkemesi yetkilidir.
Zorunlu Sigortalar Garanti Fonuna Yapılacak Başvurularda Zaman Aşımı

14. maddedeki hükümlere göre Fona yapılacak başvurular, Haksız Fiiller Yasasının 68. maddesinde belirtilen zaman aşımı şartlarına tabidir.

*** 60/2010 Sayılı Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim ) Yasası altındaki yeni Tüzük hazırlanana kadar Yürülükte olan Eski Tüzüktür.